Český svaz chovatelů Olovnice

Historie

Článek z časopisu Chovatel - číslo 5 z roku 2011


OLOVNICE - 50 LET

Na sklonku r. 1950 se sešlo v Olovnici u Kralup nad Vltavou sedm místních chovatelů A. Falout, V. Franc, V. Hladík, F. Hýbl, S. Šlapák, J. Šrajer a V. Trojan a ustavili přípravný výbor Spolku chovatelů drobného hospodářského zvířectva. Spolek zahájil činnost ustavující schůzí 8.4.1951, kdy měl 15 čle¬nů. Prvním předsedou byl F. Hýbl, který stál v čele organizace 21 let.


Ještě v roce ustavení byla konána malá propagač¬ní výstava králíků na hřišti u nádraží, stejně jako dal¬ší výstavy. Na prvních třech výstavách bylo vysta¬veno do 100 králíků. V r. 1954 byla vystavována i drůbež. Od tohoto roku počet zvířat trvale narůstal, první okresní výstava v Olovnici byla v r. 1955. Až dosud organizace uspořádala 65 výstav nejen v mís¬tě sídla organizace, ale i v sousedních obcích. Mezi první nejvýznačnější akci patřila Středočeská kraj¬ská výstava králíků, drůbeže a Holubů v roce 1964 ve spolupráci s organizací Velvary. Další velká výsta¬va - oblastní byla o tři roky později; bylo na ní 1750 zvířat.


V letech 1976 -1992 bylo v Olovnici konáno se¬dmnáct nákupních trhů chovné drůbeže v rámci ČR. První trh s okresní výstavou se konal na hřišti s po¬čtem 1500 zvířat, již v průběhu roku byla prováděna rekonstrukce nevyužitého mlýna na výstavní areál. V něm se ještě na konci roku konala okresní sout재ní výstava. Od tohoto data se všechny další akce ko¬naly ve výstavním areálu s krytou plochou téměř 1000 m2 a větší plochou v exteriéru na nádvoří.


Vzestupný trend měly i nákupní trhy drůbeže, vždy spojené s okresní, oblastní či jinou výstavou. A tak již v r. 1980 na pátém trhu bylo vystaveno 2350 zvířat od 324 vystavovatelů. Byl to rekordní počet, který už zřejmě nebude na Kladensku překo¬nán. Výstava se těšila i velkému zájmu, zhlédlo jí 3500 dospělých osob a několik set dětí: tv nikdy vstupné neplatily. K vysokým návštěvám výrazně přispěly i doprovodné akce, prodej nedostatkových chovatelských potřeb a zejména vynikající expozice okrasného ptactva, akvarijních rybek, ale i lovecké trofeje, samorosty, okrasné dřeviny, úplety, výrobky z angorské srsti, ovoce, kaktusy aj.


Organizace také uspořádala několik okresních soutěžních výstav králíků, drůbeže a holubů, tři z nich za účasti soutěžních kolekcí dalších okresů. I na tyto zimní výstavy přišlo 600 - 1000 návštěvní¬ků. (V té době měla obec 500 obyvatel.) Soutěžní výstavy v okrese se konají již přes třicet let a olov- nická organizace se zatím může pochlubit nejvyšším počtem umístění na prvém místě v odbornosti cho¬vatelů králíků a drůbeže. V chovu holubů se zatím umístila na prvním místě pouze čtyřikrát.


Samostatnou kapitolou v 80. a 90. letech minulé¬ho století byl v organizaci chov okrasného ptactva. Na výstavách nám jeho množství i druhového za¬stoupení, zejména velkých papoušků, záviděly i vel¬ké speciální organizace. Jména A. Hofman a V. Humpl se stala nejen pro Olovnici pojmem a jejich výsledky byli hnacím motorem pro mladé exotáře, ale i nezapomenutelného J. Krejčího.


Mohl bych podobně pokračovat i o ostatních od¬bornostech, organizace měla vždy řadu velmi do¬brých chovatelů. Za všechny budu citovat oznámení v časopisu Chovatel č. 1, ročník 1949, kde také po¬zději náš člen a vynikající funkcionář př. Josef Kin- ter z Neuměřic se velmi angažoval pro chov fran¬couzských beranovitých králíků. To byla doba, kdy chovatelským klubům nebylo přáno, a tak jmenova¬ný vše vyřizoval korespondenčně. Někteří naši čle¬nové měli i chovy vyššího stupně, včetně výzkum¬ných chovů králíků, za účelem šlechtění nových plemen a barevných rázů. Jsou to J. Čermák (holu¬bář), J. Mourek a J. Pichl (drůbežáři), V. Dufek, ing. J. Cimrman, V. Čermák, J. Kinter st., A. Kelnhofer, J. Nedvěd, K. Ort, J. Pichl, J. Vosmík a autor (králí- káři).


Od roku 1956 po dobu plných 40 let měla organi¬zace vždy dobré zastoupení i na vrcholových výsta¬vách v Brně a Praze. Opět uvedu jen tři výstavy MV 1956 - 31 zvířat, NV 1970 - 82, NV 1978 - 86 zví¬řat. U těchto výstav nelze hodnotit jen účast, ale pře¬devším dosažení velmi dobré klasifikace. Obdobná situace byla i na všech třiceti výstavách mladých králíků, na kterých olovničtí členové získali více než 70 ČC.


V době 25. výročí založení měla organizace 82 členů, v jejichž chovech bylo evidováno 30 plemen a barevných rázů drůbeže včetně zakrslé, devět dru¬hů okrasné drůbeže a tři plemena kachen, 16 plemen králíků s širokou škálou barevných rázů zakrslíků a 18 plemen a barevných rázů holubů. Chovu drů¬beže výrazně pomohla spolková líheň u př. K. Ho¬loubka v Zákolanech. Tato líheň také prodávala ku¬řata plemen Vk, Vrd, AM a NH.


Již v roce 1965 organizace uzavřela družbu s chovatelskou organizací Thum v bývalé NDR. V ZO u převážné většiny členů byla také velmi dob¬rá dobrovolná pracovní aktivita, o čemž svědčí od¬pracování 12 972 hodin při rekonstrukci a zvelebení výstavního areálu. Finanční náklady na areál dosáh¬ly 146 550 Kč. Nakonec byl areál vrácen zpět resti¬tuentovi bez jakékoliv náhrady.


Výstavní areál po dobu 17 let nesloužil jen pro konání výstav. ZO se podílela i na soustředění zvířat pro výstavy v zahraničí či zabezpečení vývozu krá¬líků, ale i psů služebních plemen pro ÚV Svazu či jeho obchodní podnik. Po léta areál sloužil i ke ka- ranténování několika desítek tisíc stepních želv pro o. p. Zverimex. O téměř 20 let dříve se v Olovnici prováděl i nákup vybraných plemen králíků pro prv¬ní velkochovy u nás doma.


Dnes má organizace jen 21 členů, z nichž jsou dva mladí. U příležitosti 50. výročí byla 22. - 23. zá¬ří výstava, na kterou bylo přihlášeno 382 zvířat a malá expozice okrasných ptáků. Uděleno bylo 29 ČC - velmi pěkných pohárů. 13 ČC obhájilo i devět domácích chovatelů: ing. J. Cimrman, V. Cimrman, V. Dufek, J. Kinter, J. Kubišta, K. Ort, J. Salač, I. Sa- lačová - MCH, J. Vrtátko. Posledně jmenovaný vy¬stavil i nejlepší kolekci králíků ZBbčo - 284 bodů.


Další čestné ceny: K. Hlavatka - Čv, D. Pokorný - Vš, J. Blažej - Nb, A. Váňa - Bu, J. Průcha - Kal, V. Olišar - MaBdiv, J. Zeman - Rč, J. Pichl - bene¬šovský červený, S. Zmeškal - rys m. bělopruhý, O. Karlovský, MCH - česká bagdeta č., V. Šafránek - sl. voláč č., J. Zeman - balónový voláč, Š. Satan - zAM, A. Kašparová - zW tmavé a černobílé, V. Vo- geltanz - zPLž.


Úspěšným chovatelům blahopřeji a organizaci přeji hodně zdaru do dalších let! Také proto, že jsem byl 44 let u veškerého dění.


JIŘÍ SCHÖNFELDER